REGLEMENTEN
1.     De organisatie behoudt zich het recht voor, een deelname zonder restitutie van lesgelden te beëindigen wanneer zij dit nodig acht, zonder opgave van reden.
2.     Voor elke cursus is een aparte inschrijving nodig. Deelname houdt 1 team in (1 baas en 1 hond), voor een  2e hond dient u apart te betalen. Jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen na overleg tussen ouder/verzorger en instructeur en nadat instructeur toestemming heeft gegeven.
3.     Het lesgeld dient in de week voor aanvang van de cursus, (o.v.v. naam eigenaar/hond) overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van Dazzling Frisbee Dogs. Indien dit niet mogelijk is dient het cursusgeld op de 1e les contant betaald te worden, volgt op de 1e les geen betaling dan wordt cursist niet toegelaten tot de lessen.
4.    Voor het volgen van (vervolg)lessen dient u een (10)lessenkaart aan te schaffen. Deze kaart (bij aanvang v.d. cursus uitgereikt) dient bij vooruitbetaling op het rekeningnummer van Dazzling Frisbee Dogs te worden voldaan (o.v.v. naam combinatie) of contant bij aanvang van de leskaart. De leskaart is bij de vervolgcursus een ½ (half) jaar geldig en is strikt persoonlijk voor de daarop vermelde combinatie. Elke les dient u de leskaart te laten aftekenen. Bij verlies of zoekraken van de kaart vervallen rechten op les.
5.     U bent verplicht het inentingsboekje op de eerste les te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad, hieronder wordt naast de cocktail ook een kennelhoest vaccinatie verstaan. Indien deelgenomen wordt aan internationale evenementen is ook een Rabiës enting vereist. "Alternatief enten", toegestaan voor eigen risico.
6.     Deelnemende honden dienen in een goede gezondheid te verkeren.
7.     Bij besmettelijke ziektes zoals b.v. kennelhoest, oormijt of bepaalde schimmels dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de instructeur. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus nadat uw hond (schriftelijk) beter is verklaard door uw dierenarts, dit bewijs dient u op aanvraag te kunnen tonen.
8.     Als uw hond loops is en uw hond in de auto kan verblijven tot het de beurt is om te trainen dan kunt u gewoon met uw hond deelnemen. Training met de loopse hond zal dan aan het eind van het praktijkgedeelte plaatsvinden.
9.     Indien u niet op de les aanwezig kunt zijn dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan te geven. Bij verzuimen van meer dan 3 lessen, zonder geldige opgaaf van redenen, vervalt het recht op vervolgen van de cursus. Uitzonderingen daargelaten, te bepalen door de instructeur.
10.     Cursisten dienen uiterlijk 5 min. voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn, komt de cursist te laat, dan heeft de instructeur het recht om de toegang te weigeren, dit voor rekening van de cursist.
11.     De cursist dient lichamelijk in staat te zijn de hond onder controle te houden.
12.     De cursus wordt altijd gevolgd door dezelfde persoon, tenzij, na overleg met de instructeur, anders is afgesproken.
13.     Draag gemakkelijk zittende kleding en zorg voor stevig (enkelbeschermend) schoeisel. Kleding dient afgestemd te zijn op het trainen van honden (stevig, zonder wapperende uitsteeksels of elementen waar de hond aan kan blijven haken of zich kan verwonden)
14.     Het is niet toegestaan voor, tijdens of na de cursus(sen) alcoholhoudende dranken te nuttigen, dit ter voorkoming van ongelukken.
15.     Het is niet toegestaan stimulerende middelen te gebruiken,dit geldt voor zowel deelnemende cursist als hond.
16.    Laat uw hond goed uit alvorens u naar de training komt. Mocht uw hond onverwachts toch iets doen dan dient u dit onmiddellijk op te ruimen. Dit geldt zowel op als buiten de trainingslocaties.
17.    U bent te gast op de trainingslocaties, houdt deze daarom schoon. Afval dient u weg te gooien op de daarvoor bestemde plaatsen. Aanwijzingen van zowel gebiedsbeheerder van de buitenlocatie, als eigenaar van de (eventuele) binnenlocatie dienen opgevolgd te worden.
18.    De hond dient op en buiten de trainingslocaties te zijn aangelijnd en mag alleen los na toestemming van de instructeur.
19.    Geef de hond voor/na de training/wedstrijd geen eten/drinken. Neem wel altijd vers water mee naar de training, evenals een grondpen (evt. aan te schaffen bij de instructeur) en lijn om de hond vast te zetten (of evt. een bench). Ook een zonwerend middel als parasol/shelter om de hond niet gevaarlijk bloot te stellen aan felle zon/warmte is een vereiste bij buitentraining.
20.    U dient zelf te zorgen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico's die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg voor een goede warming-up/cooling-down.
21.    De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u en uw hond, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursus(sen) is geheel voor eigen risico. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade, die u en uw hond kunnen veroorzaken. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (WA verzekering).
22.    Laat honden die vastzitten absoluut met rust! Raak andermans honden niet aan zonder toestemming van de eigenaar (aaien is ook aanraken).
23.    Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden. U dient er zelf op toe te zien dat uw hond anderen niet lastig valt of kan vallen, of door anderen wordt lastig gevallen.
24.    Neemt u meerdere honden mee, dan mogen deze geen storende factor zijn voor de praktijkles.
25.    Tijdens de cursus(sen) dient de hond een gewone goed passende halsband te dragen en een riem van ca. 1.80-2.00 mtr. Slipkettingen, prikbanden of andere (negatieve) (hulp)middelen zijn NIET toegestaan.
26.    Indien een cursist de hond een lichamelijke correctie toedient, dan eindigt direct de totale cursus en dient men het terrein onmiddellijk te verlaten. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
27.    Het is alleen toegestaan de door de organisatie goedgekeurde frisbees te gebruiken (flex-fastback, fastback of andere door de instructeur vooraf goedgekeurde frisbees)
28.    Voor het trainen met de hond dient de cursist eigen frisbees aan te schaffen (minimaal 5). Indien een frisbee onherstelbaar beschadigd is of gevaar oplevert voor het werken met de hond dient de eigenaar (een) nieuwe frisbee(s) aan te schaffen. Frisbees gebruikt tijdens de praktijkles met de cursisten worden (in bruikleen) verstrekt door de organisatie.
29.    Er mag buiten het veld niet met frisbees worden gegooid. Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel / schade ontstaan door het uitvoeren van (ondeskundige) handelingen met frisbee en hond.
30.    Toeschouwers zijn welkom maar dienen langs de zijlijn plaats te nemen en zich niet op het trainingsveld te begeven. Toeschouwers mogen de les niet hinderen. Indien u andere personen wilt meenemen dient u dit te overleggen met de instructeur.
31.    Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
32.    Indien de cursist zonder medeweten van de instructeur, of na (onoplosbare) meningsverschillen, besluit bij een andere istructeur te gaan trainen vervalt de verantwoordelijkheid van de instructeur van Dazzling Frisbee Dogs.
33.    De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgaaf van redenen.
34.    De organisatie is niet verantwoordelijk voor het geen doorgang vinden van de lessen  door onvoorziene omstandigheden als overmacht, weersomstandigheden, familie omstandigheden of ziekte van de instructeur(s). Deze lessen zullen op een ander, nader te bepalen, tijdstip worden ingehaald.
35.    De organisatie behoudt zich het recht voor om lessen geen doorgang te laten vinden i.v.m te volgen workshops, clinics, (verplichte) instructeurs trainingen, wedstrijden of vakanties. Deze lessen zullen op een ander, nader te bepalen, tijdstip worden ingehaald.
36.    Cursist zal, tijdens de duur v.d cursus, niet aan demonstraties deelnemen anders dan op verzoek van de instructeur.
37.    Aan fouten in alle vormen van schrijven door de organisatie kunt u zich geen rechten ontlenen.
38.    Prijswijzigingen zijn ten alle tijde onder voorbehoud.
39.    In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie c.q. leiding. Beroep hierop is niet mogelijk.
Deze reglementen zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Gouda
onder nr. 29051077